ABC Kursanta

Informacje, które będą Ci potrzebne przed przystąpieniem do kursu.

ABC Kursanta

Art. 11.

1. Prawo jazdy jest wydawane osobie, która:

1) osiągnęła minimalny wiek wymagany do kierowania pojazdami odpowiedniej kategorii;

2) uzyskała orzeczenie:

a) lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,

b) psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem ? nie dotyczy prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T;

3) odbyła szkolenie wymagane do uzyskania prawa jazdy danej kategorii;

4) zdała egzamin państwowy wymagany do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii;

5) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy.

 

Art. 21.

1. Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwajem może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku, (?) wymaganego od kierującego pojazdem objętego tym uprawnieniem, a jeżeli osobą tą jest uczeń uczestniczący w zajęciach szkolnych w szkole, w której podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje uzyskanie umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, okres ten wynosi 12 miesięcy.

2. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może rozpocząć szkolenie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

 

Art. 50.

1. Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem może przystąpić do egzaminu państwowego nie wcześniej niż miesiąc przed osiągnięciem minimalnego wieku, (?) wymaganego od kierującego pojazdem objętym tym uprawnieniem.

(źródło: Ustawa o kierujących pojazdami)

 

Co to jest Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)?

Profil Kandydata na Kierowcę jest to zestaw danych i informacji identyfikujących i opisujących osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami generowany, udostępniany, aktualizowany i archiwizowany w systemie teleinformatycznym.

Każdy wygenerowany Profil Kandydata na Kierowcę (w skrócie PKK) w wydziale komunikacji posiada swój unikalny numer. Numer PKK jest niezmienny w całym procesie obsługi profilu, nawet  gdy osoba zmienia dane np. miejsce zamieszkania.  Na każdą kategorię jest generowany osobny PKK. W przypadku złożenia wniosku na dwie kategorie w wydziale komunikacji zostaną wygenerowane dwa niezależne PKK każdy z unikalnym numerem.

Otrzymany numer PKK jest niezbędny kandydatowi do zapisania się na szkolenie jak również do zapisania na egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

W przypadku zagubienia tego numeru właściciel PKK powinien zwrócić się do właściwego wydziału komunikacji, który wygenerował mu Profil Kandydata na Kierowcę w celu otrzymania ponownego wydruku tego samego numeru PKK.

Numer każdego PKK stanowi ciąg zakodowanych informacji zgodnie z ustalonym algorytmem, który ma za zadanie wyeliminowanie pomyłek podczas przepisywania numeru np. w ośrodku szkolenia lub ośrodku egzaminowania.

(źródło: http://pkk.pwpw.pl/)

 

Jak uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę?

Krok 1. Uzyskać zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem od lekarza z uprawnieniami z medycyny transportu.

Krok 2. Wypełnić wniosek o wydanie prawa jazdy:

*Osoba mieszkająca w Białej Podlaskiej wpisuje adres: Urząd Miasta Biała Podlaska ul. Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska

Osoba mieszkająca poza Białą Podlaską wpisuje adres: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska

Krok 3. Dołączyć jedną aktualną kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5.

Krok 4. W przypadku osoby niepełnoletniej poprosić rodziców o wypełnienie zgody (do pobrania na stronie lub w biurze OSK)

Krok 5. Udać się do Wydziału Komunikacji odpowiednio do miejsca zamieszkania, złożyć komplet dokumentów, okazać paszport lub dowód osobisty (może być tymczasowy) i czekamy na wygenerowanie PKK. Uwaga! Urząd ma na to ustawowe 2 dni robocze. Nie zostawia się tego na ostatnią godzinę przed rozpoczęciem wykładu.

Visit and Bet at Ladbrokes information.